کمبود پیلوت و تیم تخنیکی برای استفاده از هلیکوپترهای بلک هاواک

کمبود پیلوت و تیم تخنیکی برای استفاده از هلیکوپترهای بلک هاواک

کمبود پیلود و تیم تخنیکی برای استفاده از هلیکوپترهای بلک هاواک

براساس گزارشی که رویترز با استناد به گزارش سیگار (اداره سر مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان) تهیه نموده است، افغانستان با مشکل شدید کمبود پیلوت و تیم تخنیکی برای استفاده از هلیکوپترهای بلک هاواک مساعد شده از طرف امریکا مواجه می باشد.

ایالات متحده در مرحله اول تحویل دهی این هلیکوپترها، به تعداد 16 عدد از مجموع 159 هلیکوپتر نوع UH-60  را به نیروی هوایی و ویژه افغانستان تحویل داده است. و قرار است تا سال 2023 تمام این هلیکوپترها به نیروهای افغان تحویل داده شود.

این نگرانی ها در حالی طرح می شود که درباره توانایی تامین امنیت کشور توسط نیروهای امنیتی افغانستان شک و تردیدهای زیادی وجود دارد.