شرکت امنیتی که درختان جاده میدان هوایی را قطع کرده بود مبلغ ۵.۷۶ میلیون افغانی جریمه شد.

شرکت امنیتی که درختان جاده میدان هوایی را قطع کرده بود مبلغ ۵.۷۶ میلیون افغانی جریمه شد.

شهرداری کابل امروز دوشنبه ۴ قوس ۱۳۹۸ اعلام کرده است که بالای شرکت امنیتی که ماه سنبله سال جاری با قطع کردن درختان جاده میدان هوایی تخلف شهری را مرتکب شده بود، قانون را تطبیق کرده است.
در اعلامیه شهرداری کابل آمده است که شهرداری کابل به تعقیب رویداد که لیل ¾ سنبله سال روان در رابطه به تخلف شرکت امنیتی که بدون هماهنگی این نهاد بخاطر نصب وسایل امنیتی خویش به قطع کردن 24 اصله درخت مسیرسرک میدان هوایی دست زده بود، موضوع را پیگیری کرد.
بخاطر جبران خساره اخیراً شرکت متخلف مجبور به پرداخت مبلغ  5.76 میلیون افغانی پول جریمه به حساب شهرداری کابل شد و این نهاد تنفیذ قانون را بالای همه بطور یکسان در صدر برنامه های خود قرارداده است تا از همچو تخلفات شهری جلوگیری گردد.