افغانستان

صالح: امشب هزاران خانواده دسترخوان پرتر از گذشته دارند.

امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری امروز «چهارشنبه ۱۹ قوس» در صفحه خود از آغاز برنامه دسترخوان ملی خبر داده است.

آقای صالح همچنان نوشته است که امشب هزاران خانواده دسترخوان پرتر از گذشته دارند. آنها برای مدتی خواب آرامتر و حکومت در محبث فقر زدایی وجدان آرامتر خواهد داشت .

این برنامه حاشیه نشین ها را در مرکز توجه حکومت قرار میدهد. خانواده ها میتوانند پول صرفه جویی شده را در بخش های دیگر از جمله خرید سوخت و البسه استفاده کنند. از دل گرسنه آمدن خصلت بلند انسانیست. خوشحا به حال کسانیکه این برنامه را حمایت کردند. به برنامه های ما شک نکنید.

متن آقای امرالله صالح

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: