افغانستان

قتل عبدالولی خان، قاتل دو نفر بودند یکی شلیک کننده و دیگر فلم بردار.

تصمیم چهل و هشتم :
جلسه شش ونیم صبح روز پنجشنبه تاریخ ۲۰ قوس مطابق به ۱۰ دسمبر ۲۰۲۰:

اول : بازهم امروز صبح ساعت شش و بیست دقیقه از بیست و هفت تن منسوبین شجاع پولیس بخاطر دستگیری یک باند اختطاف گر و آدم ربا تقدیر نموده از فرد فرد شان سپاس نمودم. به هریک سپاس نامه داده و تحفه جلسه شش و نیم را نیز برایشان سپردم . یکی از کارمندان امنیت ملی نیز در روز های گذشته وقتی با اختطاف گران مواجه شده بود بجای تسلیمی مقاومت کرده و همین باعث شد که یک باند کلان به پنجه قانون سپرده شود. از کارمند امنیت ملی بخاطر شجاعت و فداکاری اش نیز سپاس نمودیم.
دوم : در ارتباط به حوزه سوم پولیس و باز کردن سرک. من به شجاعت پولیس کابل فخر می نمایم. محترم جمعه خان همدرد شخصیت سیاسی و بزرگ قومی است. من یقین دارم ایشان راه حلی برای بازکردن کوچه پیدا خواهند کرد. ما طرفدار ضعیف سازی تدابیر امنیتی ایشان نیستیم تنها میخواهیم سرک به روی ترافیک باز شود. موضوع حل میگردد. به شجاعت و دسپلین پولیس خویش افتخار می نماییم و در عین زمان موضوع پیش آمده را با جناب همدرد صاحب از راه نرم و مفاهمه حل خواهیم ساخت. توسل به قوت نرم و قانون یکی از اساسی ترین محور های میثاق امنیتی و جلسات شش و نیم صبح است. هر مشکل میخ و هر راه حل چکش نیست. صبر داشته باشید. از هیچ معضله سرسری نمی گذریم . نه کلان سازی معضلات دردی را دوا میکند نه کوچک سازی آنها.
سوم : ضرب الاجل ما با پکتیا مارکیت به پایان نرسیده است. در آنجا سه نفر از ۵۶۰ کراچی دار جزیه میگیرند اما کنون فرار کرده اند. تلاش ما این است که بدون صدمه رساندن به روزگار دست فروشان ساحه را از باج گیر آزاد ساخته و در عین حال نظم شهری را تحکیم بخشیم. اما لحظه های اقدام خواهد رسید.
چهارم : متاسف و متاثرم که سمونوال متقاعد عبدالولی خان از ولسوالی گیان غزنی در حوزه پنجم شهید شد. از پولیس حوزه پنجم در عین حال بخاطر دستگیری قاتل سپاس می نمایم. قاتل دو نفر بودند یکی شلیک کننده و دیگر فلم بردار بخاطر تبلیغات بعدی. فلمبردار گرفتار گردید و از تیلفونش انواع مختلف اسناد مشابه بدست آمده است. افسرانی که از ولسوالی های نا امن افغانستان و بخصوص ساحاتی که زیر سلطه گروه جهل و وحشت قرار دارد زیر تهدید قرار دارند و برای ما این مسله بسیار جدی است. طالبان با این ترور ها میخواهند که دسترسی اطلاعاتی و مردم را کاملا سیاه و تاریک بسازند. تا امروز ناکام بوده اند و ازین به بعد هم ناکام خواهند بود. اعترافات فلمبردار صحنه ترور را روز های آینده برایتان نشر خواهیم کرد. در عین حال یکی از افسران فرقه ۱۱۱ در ساحه حوزه ۲۱ ترور شده است. تورن حمیدالله خان از بدخشان بودو تلاش داریم که با خانواده اش در تماس شویم.
پنجم : در بیست و چهار ساعت گذشته حمایت و قدردانی از میثاق امنیتی کابل /جلسات شش و نیم ۸۲ درصد – انتقادات – نظریات اصلاحی و اطلاعات ۱۷ درصد و یک درصد دشنام و رکیک گویی بود. به شکایت های که مخاطبین ما در مورد مسایل مختلف نموده بودند رسیده گی خواهیم نمود. از اینکه ده ها تکسی ران با احساس حاضر شده اند که رضاکاران میثاق باشند از آنها سپاس می نماییم. در ارتباط به اینکه بعضی مامورین گمرکات بخاطر ثبت موتر های یک کلید از مردم سه صد دالر تقاضا کرده اند کار اطلاعاتی ما آغاز گردید. اگر چنین آدم را گیر آوردیم حیثیت اش را همان روز در ملعه عام به دارخواهیم زد. البته در قانون ما جسم کسی را دار زده نمیتوانیم. گفته اید که بایومتریک مدرسه ها چطور شد. واقعیت تلخ این است که ظرفیت اداره احصاییه در انجام کار ضعیف است. از بعضی ساحات کابل شکایت شده بود که رهزن ها در اوقات مختلف مردم آزاری می نمایند. تمام رهزنان از ساحاتی که شکایت شده بود دستگیر شدند . جزییات را بخش مطبوعاتی ما در اختیار تان میدهد. ما عکس شکایت مردم و عکس رهزن در عقب ملیه های زندان را امروز نشر خواهیم کرد. اطلاعات تان را جدی میگیریم.

نوت : وقتی زورمندان بخاطر رهایی موتر های غیر قانونی شان به عادی ترین سرباز نظام محتاج میشوند میدانم که برنامه های ما موثریت اش رو به افزایش است. به امید روزی که زورمند ترین فرد عادی ترین پولیس ما و مهمترین سند پس از قران قانون اساسی ما باشد. انشالله به آن افق سبز و خرم میرسیم.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: