۱۷ حوت , ۱۳۹۹
افغانستان

اعضای هیات های مذاکره کننده صلح با هم دیدار کردند.

شماری از اعضای هیات های مذاکره کننده شام امروز باهم دیدار کردند.

محمد نعیم سخنگوی طالبان می گوید که می گوید که در این نشست روی دوام مذاکرات تاکید شده است.

به گفته او، در این نشست از گروه های کاری هیات ها خواسته شد تا نشست های شان را روی ترتیب آجندا ادامه دهند.

این در حالی است که نزدیک به یک ماه اعضای هیات ها هیچ دیداری باهم نداشته اند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط