افغانستان

وزارت معارف تقسیم اوقات برگزاری امتحانات را نشر کرد

وزارت معارف کشور اعلام کرده است که تمام موسسات تعلیمات اسلامی و عمومی مربوط به وزارت معارف اعم از دولتی و خصوصی هدایت داده می شود تا طبق جدول زیر امتحانات سالانه ۱۳۹۹ اخذ و مطابق لایحه این وزارت، سال جدید ۱۴۰۰ تعلیمی را آغاز نمایند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: