تقویم افغانستان

امروز چندم رمضان است؟

چندم رمضان است؟

این سوالی است که شاید بارها برایتان پیش بیاید در این صفحه میتوانید تاریخ قمری را مشاهده کنید.

تاریخ هجری قمری امروز
الجمعه - ۱ ذوالقعده ۱۴۴۲

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: