افغانستان اقتصاد

برنامه دسترخوان ملی، مواد غذایی و بهداشتی معادل ۴۰۰۰ افغانی به خانواده های نیازمند توزیع خواهد شد.

برنامه دسترخوان ملی، مواد غذایی و بهداشتی معادل ۴۰۰۰ افغانی به خانواده های نیازمند توزیع خواهد شد.

بر اساس اعلامیه ادارات تطبیق کننده برنامه دسترخوان ملی، این کمک برای خانواده هایی که از شیوع ویروس کرونا آسیب اقتصادی دیده اند توزیع خواهد شد. در این اعلامیه آمده است که شناسایی افراد نیازمند و توزیع مواد توسط شوراهای تعیین شده صورت خواهد گرفت.

#خبرگزاری‌شاهد
اخبار بیشتر در www.shahed.news

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: