افغانستان

رییس پیشین تصدی مواد نفتی به سه سال زندان محکوم به مجازات شد.

دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، عبدالولید تمیم رییس پیشین تصدی مواد نفتی را به سه سال زندان و پرداخت ۵۷۴ هزار و ۲۲۱ دالر امریکایی، محکوم به مجازات کرده است.

این دادگاه روز یک‌شنبه، پنجم ثور در غیاب متهم و با حضور وکیل مدافع آن برگزار شده است. تمیم به حکم دادگاه اعتراض کرده و گفته است که کسی به وکالت از او در محکمه حضور نداشته است.

طبق اعلام دادگاه عالی، در صورت دعوای دادستان این پرونده آمده است که دولت افغانستان هشت هزار تُن گاز مایع را از ترکمنستان خریده بود تا در جریان سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۱۳۹۶ از سوی ریاست تصدی مواد نفتی به ادارات به فروش برسد، اما یک هزار و ۶۶ تُن گاز مایع از سوی تصدی مواد نفتی در وقت معین آن فروخته نشده است.

به این ترتیب، دادستان موظف پرونده دریافته است که بدون درنظرداشت ضایعات، کسرات و خطرات گاز مایع، بیش از ۵۶۹ هزار و ۹۵۰ دالر امریکایی به دولت خسارت وارد شده است.

به این ترتیب، هیأت قضایی دادگاه ابتدایی رسیده‌گی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی، رییس پیشین تصدی مواد نفتی را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای به سه سال «حبس تنفیذی» و پرداخت ۵۷۴ هزار و ۲۲۱ دالر امریکایی محکوم به مجازات کرده است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: