تقویم افغانستان

عید فطر ۱۴۰۰ – افغانستان

بر اساس پیش بینی و تقویم سالانه رسمی افغانستان عید فطر سال ۱۴۰۰ از روز ۲۳ تا ۲۵ ثور خواهد بود.

از انجایی که عید فطر یک رویداد قمری است و با دیدن ماه اول شوال تثبیت می‌گردد پیش بینی دقیق آن بر اساس تاریخ شمسی امکان پذیر نیست و تاریخ بالا بر اساس پیش بینی تقویم سالانه است.

تاریخ عید فطر ۱۴۰۰

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: