افغانستان

مسعود بختور والی جدید فراه شد.

مسعود بختور والی جدید فراه شد
اداره مستقل ارگان‌های محلی اعلام کرده است که مسعود بختور به عنوان والی جدید فراه به جای تاج‌محمد جاهد، تعیین شده است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: