افغانستان خبر برتر

وزیر خارجه امریکا: تلاش های دیپلماتیک برای خروج افغانان آسیب پذیر ادامه خواهد داشت.

وزیر خارجه امریکا می‌گوید پایان عملیات نظامی تخلیه در تاریخ ۳۱ آگست، انتهای روند انتقال افغانان آسیب‌پذیر نیست.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجۀ آمریکا می‌گوید که پایان عملیات نظامی تخلیه در تاریخ ۳۱ آگست، انتهای روند انتقال افغانان آسیب‌پذیر نیست و به گفتۀ او، این کشور هرگونه تلاش دیپلماتیک را یک‌جا با جامعۀ جهانی انجام می‌دهد تا هر آن کسی که خواستار خروج از افغانستان باشد، اجازۀ بیرون‌شدن از آن کشور را داشته باشد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: