افغانستان خبر برتر

رئیس سازمان صحی جهان وارد کابل شد.

تدروس آدهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان امروز در رأس هیئتی به شمول مقامات مسئول این نهاد برای مبارزه با فلج کودکان، وارد پایتخت افغانستان شده است.

هدف از این سفر، هماهنگی با نهادهای صحی افغانستان و حمایت از آنها اعلام شده است.

پیش از این و به دنبال قدرت‌گیری طالبان در افغانستان، کمک‌های سازمان صحی جهان به وزارت صحت عامه افغانستان به حالت تعلیق درآمده بود.

گفته می‌شود که قرار است این مقام بین‌المللی با مقامات ارشد طالبان در کابل نیز دیدار کند.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: