افغانستان خبر برتر

دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان تزریق فوری نقدینگی به اقتصاد افغانستان شد.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه هشدار داد که مردم افغانستان نباید به خاطر گروه طالبان توسط جامعه بین المللی به طور دسته جمعی مجازات شوند.
او در یک کنفرانس خبر گفت که بحران جاری حداقل ۱۸ میلیون افغان را تحت تاثیر قرار داده است. آنتونیو گوترش از جامعه بین المللی خواست که به اقتصاد افغانستان «نقدینگی تزریق کند» تا از سقوط اقتصادی آن جلوگیری کند. او گفت باید راه هایی پیدا شود که در چارچوب قوانین بین المللی این نقدینگی به اقتصاد افغانستان برسد.
آقای گوترش گفت که این مساله باید از اختلافات بر سر به رسمیت شناختن احتمالی طالبان و بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده به دولت طالبان، مجزا باشد.
او در این خصوص به صندوق‌های ویژه نهادهایی چون بانک جهانی اشاره کرد که به گفته وی می توانند به طور مستقیم به داخل اقتصاد افغانستان پول تزریق کنند.
آقای گوترش همچنین از طالبان خواست که به وعده‌های خودش عمل کند، به ویژه درباره آزادی‌های دختران و زنان.

 

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: