بارو ؛ شهری که 65 روز در تاریکی مطلق است!

بارو ؛ شهری که 65 روز در تاریکی مطلق است!

شهر بارو عنوان بزرگترین شهر قابل سکونت در آلاسکا را داراست که در شمال دایره قطب شمال واقع شده است.

بارو عنوان شمالی ترین شهر آمریکا را هم دارد.

در این شهر برخی از مردم از طریق کار در میدان های نفتی روزگار می گذرانند و عده ای در کارهای دولتی و بقیه هم از راه گردشگری درآمد دارند.

بارو هم مانند دیگر شهرهای دایره قطب شمال خورشید نیمه شب را تجربه می کند.

خورشید نیمه شب در ماههای تابستان رخ می دهد و به مدت 24 ساعت روز است و خورشید حتی در نیمه شب هم قابل مشاهده است و به همین دلیل شهرهای قطب شمال فستیوالهایی برای توریست ها جهت تجربه این لحظه به راه می اندازند.

اما برخلاف دیگر شهرهای آلاسکا ،بارو در طول زمستان به مدت 65 روز تاریک است!

در سال 2018 خورشید در تاریخ 18 نومبر غروب کرد و تا 23 جنوری که دوباره طلوع کند خبری از خورشید در شهر بارو نیست!