رییس‌جمهور غنی با دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا در حاشیۀ نشست مجمع جهانی اقتصاد دیدار کرد.

رییس‌جمهور غنی با دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا در حاشیۀ نشست مجمع جهانی اقتصاد دیدار کرد.

رییس‌جمهور غنی با دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا در حاشیۀ نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سویس دیدار کرد. 

سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی می‌گوید که در این دیدار دوطرف دربارۀ وضعیت جاری در افغانستان، صلح و امنیت گفت‌وگو کردند.