نرخ اسعار جهانی در بازار کابل - افغانستان 

نرخ اسعار جهانی در بازار کابل - افغانستان 

نرخ اسعار جهانی در بازار کابل - شنبه ۲۴ حوت

یورو🇪🇺
1.09.80🇺🇸
1.10.00🇺🇸
83.60🇦🇫
83.80🇦🇫

پوند ميكس🇬🇧
1.2200🇺🇸
1.2300🇺🇸
92.85🇦🇫
93.70🇦🇫

 
آستراليا 🇦🇺
60.50🇺🇸
61.50🇺🇸
46.00🇦🇫
47.00🇦🇫

كانادا🇨🇦
71.00🇺🇸
72.00🇺🇸
54.00🇦🇫
54.80🇦🇫

سويدن🇸🇪
99.00🇺🇸
101.00🇺🇸
75.30🇦🇫
76.80🇦🇫

ناروي 🇳🇴

98.00🇺🇸
100.00🇺🇸
74.60🇦🇫
76.15🇦🇫

دانمارک🇩🇰
143.00🇺🇸
145.00🇺🇸
10.880🇦🇫
11.030🇦🇫

سويس ميكس🇨🇭
102.00🇺🇸
104.00🇺🇸
77.60🇦🇫
79.20🇦🇫


ريال 🇸🇦
3.90.00🇺🇸
3.85.00🇺🇸
19.50🇦🇫
19.80🇦🇫


درهم 🇦🇪
3.70.00🇺🇸
3.80.00🇺🇸
20.00🇦🇫
20.60🇦🇫


     
 هندي 🇮🇳
9.20🇦🇫
10.20🇦🇫


چک افغانی 🇮🇷
5.06🇦🇫
5.09🇦🇫