نخستین کاروان حامل اموال صادراتی افغانستان به ترکیه ‌رسید

نخستین کاروان حامل اموال صادراتی افغانستان به ترکیه ‌رسید

نخستین کاروان حامل اموال صادراتی افغانستان امروز شنبه از راه لاجورد به ترکیه ‌رسید.

ذکریا بارکزی، سر کونسل افغانستان در شهر استانبول می گوید، برخی ازین کالا‌ها از جمله قالین و میوۀ خشک در داخل ترکیه فروخته می شوند.

وی همچنین افزود:

"برخی از اموال صادراتی افغانستان از طریق دو بندرگاه ترکیه به کشور‌های گوناگون جهان از جمله چین صادر خواهند شد."

آقای بارکزی افزود که قرار است حدود صد تن پنبۀ افغانستان به چین صادر شود.

۹ لاری حامل اموال صادراتی افغانستان دو هفته پیش از راه لاجورد حرکت کردند.