کشتی نجات پناهجویان به اسم کودک مهاجر غرق شده نام گذاری شد. 

کشتی نجات پناهجویان به اسم کودک مهاجر غرق شده نام گذاری شد. 

یک کشتی عملیات بشردوستانه نجات پناهجویان به اسم «آیلان» نامگذاری شد. 

آیلان نام پسر خردسال سوری است که در سال ۲۰۱۵ میلادی آب جسدش را به سواحل ترکیه آورد و تصویرش به سرعت به نماد رنج پناهجویان تبدیل شد. 

پناهجویان تبدیل شد.این کشتی متعلق به سازمان بشردوستانه «چشم دریا» است و مراسم تغییر نام در بندر پالما-مایورکای اسپانیا برگزار شد.