ميليون ها دالر بخاطر نبود خدمات صحي با كيفيت از افغانستان خارج ميشود

ميليون ها دالر بخاطر نبود خدمات صحي با كيفيت از افغانستان خارج ميشود

افغانستان، ايران و پاكستان براي اولين بار نمايشگاه وسايل طبي و ادويه جات را برگزار نموده اند.
درجريان اين نمايشگاه رئيس عامل اتاق هاي تجارت و صنايع افغانستان گفت: در حاضر 98 فيصد ادويه جات و وسايل طبي از خارج كشور وارد ميگردد و افغانستان فقط 2 فيصد از ادويه مورد نيازش را توليد كرده ميتواند.
و روزانه هزار ها مريض بخاطر تداوي به خارج از كشور سفر مينمايند و مصارف هنگفت را متقبل ميشوند.
آقاي حقجو افزود: نبود خدمات با كيفيت طبي و واردات ادويه جات باعث شده كه روزانه ميليون ها دالر از كشور خارج شود.
احمد جان نعيم معين وزارت صحت عامه نيز در جريان اين نمايشگاه از بالا بردن كيفيت خدمات صحي خبرداد و گفت كه وزارت صحت عامه برنامه هاي را بخاطر حل معضل خدمات صحي در افغانستان روي دست دارد.
آقاي نعيم از برگزاري اين نمايشگاه استقبال نمود و آن را براي گسترش روابط تجارتي كشور هاي همسايه وافغانستان با اهميت خواند.
اين نمايشگاه براي سه روز ادامه خواهد داشت و در آن ادويه جات، سامان آلات طبي و ستوماتولوژي و ادويه جات گياهي از 50 شركت ايراني و پاكستاني به نمايش گذاشته شده است.