نتیجه آزمایش ویروس کرونای انگلا مرکل، منفی اعلام شده است

نتیجه آزمایش ویروس کرونای انگلا مرکل، منفی اعلام شده است

نتیجه آزمایش ویروس کرونای انگلا مرکل، منفی اعلام شده است

انگلا مرکل صدراعظم آلمان به ویروس کرونا مبتلا نشده است. نتیجه نخستین آزمایش او منفی اعلام شده، اما چند آزمایش دیگر را نیز باید سپری کند.

سخنگوی انگلا مرکل روز یک شنبه اعلام کرد که صدراعظم بعد از تماس با یک داکتر آلوده به ویروس کرونا به قرنطین خانگی رفته است