غنی ادغام وزارت‌های ترانسپورت و فواید عامه را با چند اداره دیگر تعلیق کرد.

غنی ادغام وزارت‌های ترانسپورت و فواید عامه را با چند اداره دیگر تعلیق کرد.

محمداشرف غنی رییس جمهور، در حکمی، فرمان دو سال قبلش در مورد  ادغام وزارت ترانسپورت، اداره خط آهن، اداره هوانوردی ملکی و ریاست ترافیک وزارت امور داخله با وزارت فواید عامه را تعلیق کرده است.

رییس جمهور در دوم جدی سال ۱۳۹۷ فرمان داده بود که واحد اداره مرکزی جدیدی تحت عنوان «وزارت ترانسپورت» با ادغام اداره هوانوردی ملکی، وزارت ترانسپورت، اداره خط آهن و ریاست ترافیک وزارت امور داخله با وزارت فواید عامه ایجاد شود.

بر اساس نسخه‌ای از فرمان تازه ریاست جمهوری که روز یک‌شنبه، بیست‌وهشتم ثور صادر شده است، تصمیم تازه محمداشرف غنی با توجه به وضعیت اضطراری کرونا، محدودیت بودجه‌ای، تصویب سند بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان بر اساس واحدهای تشکیلاتی موجود (قبل از اصلاحات ساختاری)، زمان‌گیر بودن تطبیق اصلاحات ساختاری و نیاز به بازنگری اولویت توسعه‌ای گرفته شده است.

طبق این فرمان که نسخه‌ای از آن را روزنامه ۸صبح نشر کرده است، اداراتی که در سال ۱۳۹۷ مدغم شده بود، مثل سابق (پیش از ادغام) کار خواهند کرد.

رییس جمهور غنی در این فرمان وزارت عدلیه را مکلف کرده است که اسناد قانونی‌ای را که بر اساس فرمان سال ۱۳۹۷ بازنگری شده بود، زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری مورد «دقت و غور» مجدد قرار دهد.

هم‌چنان طبق فرمان، وزارت مالیه مکلف شده است که بودجه ادارات مزبور را بر اساس فرمان جدید ترتیب کند.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بر اساس فرمان تازه ریاست جمهوری مکلف شده است که تشکیل واحدهای اداری این نهاد را در هم‌آهنگی با اداره امور ریاست جمهوری در ظرف یک ماه نهایی و از مجرای اداره امور طی مراحل کند.

برای پی‌گیری از اجرای این فرمان به اداره امور ریاست جمهوری وظیفه سپرده شده است.