گذرگاه سالنگ به دلیل برف باری های شدید به روی ترافیک بسته شد.

گذرگاه سالنگ به دلیل برف باری های شدید به روی ترافیک بسته شد.

گذرگاه سالنگ به دلیل برف‌باری شدید و طوفان شام امروز به روی ترافیک بسته شد. 
ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها با اعلام این خبر گفته است که برف‌باری شدید در سالنگ جنوبی و طوفان شدید در سالنگ شمالی جریان دارد و سبب محدودیت ساحه دید شده است. 
این ریاست گفته است که برای جلوگیری از حوادث احتمالی و تلفات انسانی شاهراه را به صورت موقت به روی ترافیک بسته کرده است.
 

#shahed #شاهد #خبرگزاری_شاهد