افغانستان ده میلیارد افغانی بانکنوت‌ جدید چاپ می‌کند.

افغانستان ده میلیارد افغانی بانکنوت‌ جدید چاپ می‌کند.

رامین ایاز سخنگوی این اداره به خبرگزاری شاهد گفت که ارزش مجموعی این قرارداد به ۸.۵ میلیون دالر می‌رسد و در پروسۀ داوطلبی چهار شرکت اشتراک کرده بودند که نازل‌ترین قیمت شرکت پولندی موسوم به PWPW پیشنهاد کرد.

قرار است که پس از امضای قرارداد این پروژه، شرکت پولندی ۳۸۰ میلیون قطعه بانکنوت‌های ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ افغانیگی را چاپ کند.