فرهنگ: دادگاه استیناف جرایم سنگین مرکزعدلی وقضایی مجددا به برائت عبدالرزاق وحیدی حکم صادر کرده است.

فرهنگ: دادگاه استیناف جرایم سنگین مرکزعدلی وقضایی مجددا به برائت عبدالرزاق وحیدی حکم صادر کرده است.

محمد فرهنگ وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و معین اسبق وزارت مالیه کشور امروز پنجشنبه ۲۴ دلو می‌گوید محاکمه آقای وحیدی در دادگاه استیناف مرکزعدلی و قضایی برگزار شد.
آقای وحیدی قبلا از سوی دادگاه استیناف تبرئه گردیده بود، اما پرونده از سوی دادگاه عالی نقض گردید.
امروز دادگاه استیناف جرایم سنگین مرکزعدلی وقضایی طی فیصله شماره ۱۶ مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۸ مجدداً به برائت آقای عبدالرزاق وحیدی اسبق وزیر مخابرات صدور حکم کردند.