شورای عالی صلح از هر نوع اقدام هماهنگ که راستای پروسه صلح ممد واقع گردد، حمایت میکند.

شورای عالی صلح از هر نوع اقدام هماهنگ که راستای پروسه صلح ممد واقع گردد، حمایت میکند.

شورای عالی صلح امروز پنجشنبه ۱۸ دلو ۱۳۹۷ پیرامون آخرین تحولات صلح کشور اعلامیه صادر کرد

شورای عالی صلح بمثابه ی نهاد محوری و بسترساز پروسه صلح افغانستان تحولات اخیر در پروسه صلح منجمله برنامه های که برای زمینه سازی و اعتمادسازی گفتگوهای مستقیم و رو در رو میان دولت افغانستان و تحریک طالبان انجام میگردند، را دوامدار تحت بررسی و نظارت دارد.
با در نظر داشت نگرانیهای مردم افغانستان و برای اینکه پروسه صلح کشور موفقانه به پیش برود، شورای عالی صلح مراتب آتی را اعلان میدارد:

۱) شورای عالی صلح منحیث نهاد بستر ساز در راستای روند صلح افغانستان، از هر نوع اقدام هماهنگ که راستای پروسه صلح ممد واقع گردد، حمایت میکند.
۲) شورای عالی صلح هر نوع حرکت که به تقویت هم نظری و همدیگر پذیری در جامعه افغانستان کمک کننده باشد را تائید نموده، همکاری با آنرا از وجایب خود میداند. بر علاوه، این شورا هر نوع حرکت و ابتکار که پروسه صلح و وفاق ملی را ضرر برساند، جداً مردود میشمارد و از همکاری با آن اجتناب میورزد.
۳) حضور نیروهای خارجی بر اساس یک ضرورت در افغانستان میباشد و خروج آنها نیز مربوط به پیشرفتها در پروسه صلح و مذاکرات مستقیم دولت افغانستان با تحریک طالبان میباشد. شورای عالی صلح با تائید اینکه خروج نیروهای خارجی از کشور یکی از موارد شامل اجندای گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و تحریک طالبان میباشد، تاکید میدارد تا این تصمیم پس از رفع تهدیدها توسط گروه های تروریستی بر مردم افغانستان و پیشرفت در روند صلح پایدار با تحریک طالبان اتخاذ خواهد شد.
۴) شورای عالی صلح بحثها و قطعه نامه نشست غیر رسمی شهر مسکو را بدقت مطالعه مینماید و نقاطیکه به خیر و فلاح ملت بزرگ افغانستان و منافع ملی کشور مطابقت داشته باشد را در اجراآت خود در نظر خواهد گرفت.
۵) شورای عالی صلح تمامی نگرانیها و خواستهای ملت بزرگ افغانستان را، در هر مرحله ی از پروسه صلح افغانستان، جداً در نظر گرفته وظیفه خود میداند تا از هر موضوع و مورد که در پروسه صلح واقع میشود، از تمامی طرق ممکنه و به ویژه از طریق رسانه های کشور، به مردم افغانستان شریک میسازد.