حسین بخش صفری  ورزشکار مبارزات آزاد توانست  حریف قدرتمند روسی خود را شکست بدهد.

حسین بخش صفری  ورزشکار مبارزات آزاد توانست  حریف قدرتمند روسی خود را شکست بدهد.

حسین بخش صفری  ورزشکار مبارزات آزاد توانست پتر برگ حریف قدرتمند روسی خود را شکست بدهد.
این مسابقه در شهر مسکو روسی و در مجموعه مسابقات سازمان مبارزات آزاد Fight Nights Global برگزار شده بود. 

قبل از این مسابقه حسین بخش صفری کمربند قهرمانی مسابقات شب نبرد «SLFC» را نیز در کارنامه خود دارد. 
صفری مبارز آزاد کشور تاکنون چهار برد و تنها یک شکست و پیتر برگ، مبارز روسی پنج پیروزی و دو باخت در کارنامه مبارزات آزاد دارند.