آغاز کنفرانس بین المللی صلح سئول 2019

آغاز کنفرانس بین المللی صلح سئول 2019

آغاز کنفرانس بین المللی سئول 2019  
در این کنفرانس که از سوی فدراسیون صلح جهانی، تحت عنوان " صلح، امنیت و توسعه انسانی" در سئول پایتخت کوریای جنوبی برگزارشده است، شماری از سران کشورها و چهره‌های سیاسی و علمیِ شناخته شده، برای بررسی فرصت‌ها و چالش‌های صلح در پیوند به امنیت و توسعه انسانی، شرکت کرده اند.  قرار است بعد از ظهر امروز، محمدکریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان، طی سخنرانی‌ای در این کنفرانس، دیدگاه‌ها و نظریات شان را در باره صلح و امنیت جهانی با توجه به قضایای صلح افغانستان، بیان نمایند.