شاهد

نجیب الله یمین کیست؟

نجیب الله یمین، در سال ۱۳۵۳ هجری شمسی در ولایت لوگر تولد شده است.

تحصیلات ابتدایی خویش را در لیسه‌ عالی غازی امین الله لوگری و غلام محمد نیازی به پایان رسانید و سپس وارد فاکولته‌ انجنیری پوهنتون کابل گردید که در سال ۱۳۷۹ مدرک لیسانس خود را در رشته انجنیری سیول به دست آورد.

آقای یمین مدرک ماستری خویش را در سال ۱۳۸۷ هجری شمسی از پوهنتون مهیدول کشور شاهی تایلند در بخش مدیریت جامع منابع طبیعی به دست آورد. 

او مدرک فوق ماستری خود را در سال ۱۳۹۳ هجری شمسی از پوهنتون ایالتی مشیگن ایالات متحده امریکا در رشته منابع طبیعی در چارچوکات انکشاف بین المللی بدست آورده است.

نجیب الله یمین قبل از نامزد شدن به مقام وزارت فواید عامه، با ادارات داخلی و خارجی به سطح ملی و بین المللی در وزارت احیاء و انکشاف دهات، وزارت انرژی و آب، اداره ملی حفاظت محیط زیست و مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا. و بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، ملل متحد، اداره انکشافی همکاریهای آلمان، کار کرده است.

نجیب الله یمین طی حکم شماره ۱۷۵۵ مورخ ۱۷ میزان سال ۱۳۹۹ از سوی رئیس جمهور اشرف غنی، به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت فواید عامه تعیین گردید.

آقای یمین در تاریخ ۱۰ قوس ۱۳۹۹ توانست از مجموع ۲۴۴ رأی نمایندگان حاضر در مجلس، ۱۴۹ رأی تأیید، ۲۹ رأی رد، ۴۸ رأی باطل و ۱۸ رأی سفید را کسب کند. برای کامیابی نامزد وزیران در نشست امروز مجلس ۱۲۳ رأی تأیید نیاز است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط