از هر جا - از هر رنگ علم و تکنالوژی

ثبت نام تذکره الکترونیکی افغانستان

ثبت نام تذکره الکترونیکی افغانستان

شاید غرفه ها و برچسب های «ثبت نام تذکره الکترونیکی» را در قسمت های مختلف سطح شهر دیده باشید.

اما شما خودتان نیز میتوانید به سادگی مراحل ثبت نام را تکمیل کنید و در صورت داشتن سوالی به شماره ارتباطی ۴۵۰ اداره ثبت و احوال نفوس کشور به تماس شوید.

وب سایت ثبت نام تذکره الکترونیکی:

https://nid.nsia.gov.af/home

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط