تقویم افغانستان

رویدادهای ماه حوت ۱۳۹۹

رویدادهای ماه حوت

  • ۲حوت – روز جهانی عدالت اجتماعی (۲۰ فبروری) 
  • ۳حوت – روز تکبير و قيام مردم کابل در برابر تسلط قشون سرخ 
  • ۸حوت – زادروز نويسنده و شاعر شهير فرانسه ويكتور هوگو (۲۶ فبروری ۱۸۰۲) 
  • ۱۸حوت – روز جهانی زن (۸ مارچ) 
  • ۱۹حوت – تخریب مجسمه های بودا توسط طالبان (۱۹ حوت ۱۳۷۹) 
  • ۲۰حوت – روز حفاظت از ميراث هاي فرهنگي کشور 
  • ۲۲حوت – درگذشت عبدالعلی مزاری (۲۲ حوت ۱۳۷۳) 
  • ۲۴حوت – قيام مردم هرات در برابر حکومت خلقي و پرچمي 

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط