افغانستان

سازمان صلیب سرخ بودجه‌اش در افغانستان را کاهش داده است.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا (ICRC) اعلام کرده که میزان بودجه فعالیت‌هایش در افغانستان و عراق کاهش یافته است.

این نهاد دلیل کاهش در بودجه اش را شیوع ویروس کرونا عنوان کرده، اما گفته که افغانستان و عراق هنوز شامل ده ماموریت مهم کمیته بین المللی صلیب سرخ است.‌

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از حدود سی سال بدین سو عمدتا در مناطق جنگی افغانستان خدمات ارایه می‌کند. کمک به اسیران جنگی، ساخت اعضای مصنوعی به معلولان و عرضه خدمات صحی به قربانیان جنگ، از فعالیت های این نهاد به شمار میرود.

عکس: ICRC افغانستان

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط