افغانستان خبر برتر

سيد نورالله مراد بعنوان رئيس عمومي پوليس ترافيك تعين شد.

سيد نورالله مراد بعنوان رئيس عمومي پوليس ترافيك تعين شد.

براساس پشنهاد وزارت امور داخله و منظوری رئيس جمهور پاسوال سيد نورالله مراد بعنوان رئيس عمومي پوليس ترافيك تعين شد.

اين در حاليست كه نزديك به دوسال اين رياست مهم وزارت امورداخله توسط سمونيار شينواري سرپرستي مي شد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط