شاهد

انواع حبس، حبس تنفیذی و حبس تعلیقی چیست؟

حبس دو نوع می‌باشد یک حبس تنفیذی دوم حبس تعلیقی
حبس تنفیذی : تنفیذ در لغت به معنی روان کردن ،روان و اجرا کردن فرمان است.
عبارت است از حبس است که به مجرد حکم نمودن محکوم را به زندان برای محبوس شدن ارسال میدارد بدون قید و شرط
حبس تعلیقی: در لغت به معنی آویزان کردن، معلق کردن، تآخیر
عبارت است از به تآخیر انداختن مجازات به حکم قانون است .
در ماده ۱۶۱ قانون جزا تعلیق را چنین تعریف نموده است(هرگاه در مجازات‌های که حبس الی دو سال و یا جزای نقدی تا ۲۴ هزار افغانی باشد محکمه نظر به اخلاق، سوابق و سن محکوم با احوال دیگری که موجب ارتکاب جرم گردیده متیقن شود که وی دوباره مرتکب جرم نمی گردد، می تواند به تعلیق تنفیذ حکم تصریح نماید و آن را شامل جزاهای تبعی ، تکمیلی و تدابیر امنیتی بسازد)
نظر به سوابق و اخلاق اجتماعی متهم نزد قاضی اطمینان حاصل شود که وی مرتکب جرم دیگری نمی گردد قاضی می تواند اجرای مجازات را تا مدت ۳ سال به تآخیر اندازد و حکم محکمه را تعلیق مجازات با ذکر اسباب تعلیق صادر نماید.
تعلیق مجازات برای مجرم یک نوع برائت مشروط میباشد تا وقتی که عمل جرمی مماثل و یا بزرگتر از آن انجام نداده باشد مجازات نمیگردد. 

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید:

نوشته های مرتبط