خانه بایگانی براساس دسته بندی نرخ اسعار
نرخ اسعار

نرخ اسعار امروز – کابل – افغانستان

ارزش پول افغانی در مقابل سایر پول ها « نرخ اسعار امروز‌ پنجشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۹»سرای شهزاده – کابل – افغانستان یکی از نیازهای روزانه ما دانستن نرخ اسعار است که شاید همیشه آن را جستجو کنید و به منابع متفاوتی برسید. خبرگزاری شاهد با ایجاد صفحه اختصاصی ارزش پول کشور را از منبع معتبر به نشر