رییس جمهور غنی برای تخفیف حبس و عفو مجازات زنان زندانی فرمان صادر کرد.

رییس جمهور غنی برای تخفیف حبس و عفو مجازات زنان زندانی فرمان صادر کرد.

فرمان ریاست جمهوری با استناد به ماده شصت‌و‌چهارم قانون اساسی صادر و هدف آن «تخفیف و عفو مجازات محبوسین و محجوزین طبقه اناث» که به حکم «قطعی و نهایی» محاکم محکوم شده‌اند، عنوان شده است. برای تطبیق این فرمان نیز کمیسیونی توظیف شده است. این کمیسیون مکلف است که فهرست محکومان واجدشرایط «تخفیف و عفو» را که مدت محکومیت آن‌ها تا پنج سال باشد، در مرکز و ولایات تهیه و به لوی‌سارنوالی معرفی کند. کمیسیون هم‌چنان موظف شده است که فهرست زنان زندانی را که واجد «تخفیف و عفو» و زمان محکومیت آن‌ها بالاتر از پنج سال باشند، تهیه و به لوی‌سارنوالی بسپارند. لوی‌سارنوالی مکلف شده است که این فهرست برای منظوری به ریاست جمهوری بفرستد.

16 ساعت پیش

آرشیف خبری

جهان