تماس با خبرگزاری شاهد

شما می توانید از طریق ایمیل آدرس زیر همراه خبرگزاری شاهد در ارتباط باشید:

shahednews.afg@gmail.com

نمایش مکان روی نقشه