تماس با خبرگزاری شاهد

شما می توانید از طریق آدرس زیر همراه خبرگزاری شاهد در ارتباط باشید:

[email protected]

[email protected]

whatsapp: 0093728700200

نمایش مکان روی نقشه