افغانستان

یک سارق و قاتل حرفوی توسط پولیس بازداشت شد.

پولس مبارزه با جرایم جنایی وزارت امورداخله یک تن را به مظنونیت چندین مورد قتل، سرقت مسلحانه، تهدید به مرگ، پرتاب بمب دستی به منزل، باجگیری و مجروحیت از شهر کابل بازداشت نمود.

به گفته مسئولین مبارزه با جرایم جنایی وزارت امورداخله مظنون فرد به اسم امید مشهور به امید تکانه است که بعد از مستند سازی توسط منابع کشفی در یک عملیات کشفی از ساحه حوزه هفتم بازداشت شده است.

پولس کابل می‌گوید این مظنون عضو ارشد یکی از باندهای جرایم سازمان یافته جنایی بوده و در نواحی پنجم، ششم، هفتم و سوم شهرکابل فعالیت می‌کرده است.

بر اساس اعلامیه مظنون مورد شناسایی اقارب متضررین قرار گرفته است و در اظهارات ابتدایی نزد پولیس به چندین مورد جرایم متعدد متعرف می باشد.

پولیس مبارزه با جرایم جنایی می‌گوید دوسیه موصوف برای تکمیل تحقیقات به سارنوالی مربوط ارسال شده است.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: