قوانین

جرایم الکترونیکی، فعالیت های تعصب آمیز در فضای سایبر

فصل اول

جرایم سایبری و مجازات آن

مجازات جرایم سایبری

فعالیت های تعصب آمیز در فضای سایبر

مادۀ ۸۷۰:

(۱) هرگاه شخصی با استفاده از وسایل کمپیوتری یا انترنتی با نشر نوار صوتی، تصویری یا نوشته در فضای سایبر تعصبات قومی، مذهبی، دینی، لسانی یا سمتی را در جامعه دامن بزند، به حبس قصیر، محکوم می­گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده منجر به خشونت یا ایجاد نفرت یا موجب شورش میان شهروندان کشور گردد به حبس متوسط، محکوم می­گردد.

اهانت به ادیان یا مذاهب اسلامی

مادۀ ۸۷۱:

شخصی که با استفاده از سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری در فضای سایبر به ادیان و یا مذاهب اسلامی  موجود در کشور اهانت نماید، به حبس متوسط ، محکوم می گردد.

جرایم سایبری، در کود جزای افغانستان

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا