افغانستان خبر برتر

سران ناتو: در کنار نیروهای امنیتی افغانستان می‌ایستیم.

نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در بروکسل برگزار شد.

در بیانیه‌ مشترک که از این نشست صادر شده است، به مساله افغانستان نیز پرداخته شده است.

در بیانیه آمده است که مأموریت نظامی ناتو در افغانستان پایان یافته است، اما مأموریت غیرنظامی آن در افغانستان حفظ خواهد شد. سران ناتو تأکید کرده‌اند که در کنار افغانستان، مردم، نهادها و نیروهای امنیتی این کشور می‌ایستند و از دست‌آوردهای ۲۰ سال گذشته حمایت می‌کنند.

به همین ترتیب، در بیانیه سران ناتو گفته شده است که برای حضور پایدار دیپلماتیک و اهمیت ارتباط افغانستان با جهان، بودجه انتقالی را برای اطمینان از ادامه کار میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی تأمین خواهد کرد.

در بیانیه آمده است که مأموریت نظامی ناتو در افغانستان پس از ۲۰ سال در حال پایان یافتن است، اما اکنون افغان‌ها خود مسوولیت کامل امنیت کشورشان را بر عهده می‌گیرند.

سران ناتو تأکید کرده‌اند که خروج از افغانستان به معنای پایان دادن به رابطه با این کشور نیست و فصل جدیدی در روابط افغانستان با اعضای ناتو گشوده خواهد شد.

در بیانیه آمده است که ناتو در کنار مردم افغانستان، نهادهای امنیتی ایستاده و نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و حمایت می‌کند.

سران ناتو گفته‌اند که به آموزش و پشتی‌بانی مالی نیروهای دفاع ملی و امنیتی افغانستان، از طریق صندوق اعتماد ارتش ملی، ادامه خواهند داد.

ناتو هم‌چنان گفته است که دفتر نماینده‌گی ارشد غیرنظامی خود را برای همکاری دیپلماتیک با افغانستان و تقویت مشارکت حفظ خواهد کرد.

در بیانیه سران ناتو آمده است که با شرکای خود در مورد افغانستان مذاکرات را افزایش می‌دهد و از روند صلح به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند و نیز طرف‌ها را تشویق خواهد کرد تا برای دست‌یابی به یک توافق‌ سیاسی گسترده تلاش کنند.

سران ناتو هم‌چنان تأکید کرده است که این توافق‌ باید اطمینان دهد که از حقوق بشری افغان‌ها به ویژه زنان، کودکان و اقلیت‌ها محافظت می‌کند و افغانستان دیگر هرگز به پناه‌گاهی برای تروریستان تبدیل نخواهد شد.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: